Här följer en aktuell agenda inför årsmötet den 8 mars. Motioner till årsmötet skall lämnas in till vårt kansli senast den 22 februari.

1. Fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
4. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning för mötet.
6. Fastställande av (senaste) datum för protokollsjustering.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
8. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse(balans- och resultaträkning) för senaste räkenskapsåret.
9. Föredragning av revisorernas berättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande arbetsåret.
12. Fastställande av verksamhetsplan och organisation samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/ räkenskapsåret.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år.
15. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av 2 år.
16. Val av styrelsesuppleanter, med för dem fastställd turordning, för en tid av 1 år.
17. Val av två revisorer för en tid av 1 år..
18. Val av valberedning för en tid av 1 år.
19. Övriga ärenden.